مشاوره تخصصی کنکور و تدریس ریاضی

دانش آموزان و اولیای بزرگواری که تمایل به دریافت خدمات مشاوره ای دارند؛شرح خدمات و هزینه ها بصورت زیر است:

1- یک جلسه مشاوره اعم از هدایت تحصیلی یا کنکور (50 هزارتومان)

2- انتخاب رشته کنکور نظری و فنی (120هزار تومان)

3- انتخاب رشته دانشگاه آزاد (150 هزار تومان)

4- مشاوره و پشتیبانی کنکور شامل تماس و مشاوره و کنترل کار(ماهیانه 150 هزار تومان )


دانش آموزان و اولیای خوانساری، برای دریافت خدمات بالا جداگانه با من تماس بگیرند.